به آن دسته از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن که شرایط احراز و تشکیل پرونده آنها در واحد امور مسکن شرکت عمران فولادشهر مشخص شده است باید نسب به تکمیل فرم پیوست شماره یک و فرم پیوست شماره دو قبل از مراجعه به شرکت عمران اقدام نمایید.

دانلود فرم شماره یک

کلیه کسانی که در طرح اقدام ملی ثبت نام کرده اند

دانلود فرم شماره دو

فرم واگذاری امتیاز از سوی سرپرست (مرد) به همسر ((نکته : چنانچه سرپرست خانواده قصد دارد امتیاز و اختیار خود را به همسر خود واگذار کند نسبت به تکمیل فرم شماره دو و گواهی محضر آن اقدام نماید در غیر این صورت نیاز به ارائه این فرم نمی باشد))

متقاضیان محترم 
پس از دانلود فرمهای مذکور و تکمیل آن باید به دفترخانه های ثبتی مراجعه نموده و اطلاعات تعهد نامه را گواهی محضری نمائید و فرم را ازتاریخ اعلامی در پیامک به شرکت عمران فولادشهر (واحد مسکن) ارائه نمائید.

لینک کوتاه نوشته
https://fooladshahr.ntdc.ir/?p=20952
کد خبر
20952