بأسمه تعالی

 

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای

 

 شرکت عمران شهر جدید فولادشهر در نظر دارد؛ این مناقصه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/07/12 می باشد.

تکمیل آشیانه آتشنشانی واقع در محله ایثار یک 

 سفت کاری و نازک کاری مسجد محله گلبهار 

آماده سازی اولیه، توسعه، حفظ  و نگهداری فضای سبز و تأسیسات مربوطه در برزن چهارم، پنجم و ششم  و مرکز برزن دوم و سوم و سایت صنعتی 

دانلود آگهی و شرایط

لینک کوتاه نوشته
https://fooladshahr.ntdc.ir/?p=22295
کد خبر
22295