بأسمه تعالی

 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

 

شرکت عمران شهر جدید فولادشهر در نظر دارد؛ مناقصه زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 11/06/1400 می باشد.

آگهی روشنایی معابر

لینک کوتاه نوشته
https://fooladshahr.ntdc.ir/?p=22227
کد خبر
22227