متقاضیان محترم مسکن مهر شرکت شن کش ، عنایت فرمایید:

باتوجه به هماهنگی های انجام شده با شرکت شن کش

جهت عودت چکهای مازاد دریافت شده از متقاضیان توسط شرکت مذکور ، خواهشمند است طبق برنامه ریزی ذیل به واحد امور مسکن شرکت عمران مراجعه و چکهای خود را دریافت نمایند.

لینک کوتاه نوشته
https://fooladshahr.ntdc.ir/?p=19853
کد خبر
19853