علی جمشیدی

رئیس اداره حراست

شماره تماس:(160)-03152630161

مسعود رجایی

رئیس اداره مالی

شماره تماس: (156)-03152630161

میثم معمار

سرپرست اداره امور اداری و پشتیبانی

شماره تماس: (122)-03152630161

سعید تسلیمی

سرپرست مدیریت امور املاک و حقوقی

شماره تماس: (184)-03152630161

علی نسیمی

رئیس اداره امور فنی و اجرائی

شماره تماس: (146)-03152630161

زهره کاغذچی

رئیس اداره بودجه و درآمدها

شماره تماس: (141)-03152630161

ندا سلیمان نژاد

رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

شماره تماس: (169)-03152630161

محمد فخاری

رئیس اداره امور مسکن

شماره تماس:(140-150)-03152630161

مهدی صفری شیرزی

سرپرست اداره امور شهرسازی و معماری

شماره تماس: (162)-03152630161

سید محسن میریان

رئیس اداره حمل و نقل و ترافیک

شماره تماس: 03152639904

امیر حسین ظهیر میر دامادی

رئیس اداره امور پیمان و رسیدگی

شماره تماس: (156)-03152630161