امیر حسین هادیان زرکش 

معاون فنی و اجرایی

آقای امیر حسین هادیان زرکش معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید فولادشهر است.

شماره تماس: 03152630161 داخلی 173                ایمیل سازمانی:

مشاهده پروفایل

میثم معمار

معاونت اداری مالی و بودجه

آقای میثم معمار معاونت اداری مالی و بودجه  شرکت عمران شهر جدید فولادشهر است.

شماره تماس: 03152630161 داخلی 122                ایمیل سازمانی:

مشاهده پروفایل