امیر حسین هادیان زرکش 

معاون فنی و اجرایی

آقای امیر حسین هادیان زرکش معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید فولادشهر است.

شماره تماس: 03152630161 داخلی 173                ایمیل سازمانی:

مشاهده پروفایل

فرامرز طهماسبی

 معاونت اداری ،مالی و بودجه

آقای فرامرز طهماسبی  معاونت اداری ،مالی و بودجه شرکت عمران شهر جدید فولادشهر است.

شماره تماس: 03152630161 داخلی 119                     ایمیل سازمانی:

مشاهده پروفایل

سعیدرضا بهرامی

معاون مسکن و شهرسازی

آقای سعیدرضا بهرامی معاون مسکن و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید فولادشهر است.

شماره تماس: 03152630161 داخلی 173                   ایمیل سازمانی: s.bahrami@ntdc.ir

مشاهده پروفایل