مهندس حمیدرضا  شیروانی

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره

آقای مهندس حمیدرضا شیروانی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید فولادشهر است.

شماره تماس: 03152630161 داخلی 102

مشاهده پروفایل

حمیدرضا دستغیب

عضو هیات مدیره

آقای حمیدرضا دستغیب، عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید فولادشهر است.

شماره تماس: 03152630161 داخلی 117

مشاهده پروفایل

آرش صیادی

عضو هیات مدیره

آقای آرش صیادی، عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید فولادشهر است.

شماره تماس: 03152630161 داخلی 206

مشاهده پروفایل