مهندس حمیدرضا  شیروانی

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره

آقای مهندس حمیدرضا شیروانی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید فولادشهر است.

شماره تماس: 03152630161 داخلی 102               ایمیل سازمانی: h.shirvani@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

امین حاتمیان

عضو هیات مدیره

آقای امین حاتمیان، عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید فولادشهر است.

شماره تماس: 03152630161 داخلی 201               ایمیل سازمانی: aminhatamian@gmail.com

مشاهده پروفایل

سیدعلی اکبر فتاحیان

عضو هیات مدیره

آقای سیدعلی اکبر فتاحیان ، عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید فولادشهر است.

شماره تماس: 03152630161 داخلی 206               ایمیل سازمانی: 

مشاهده پروفایل