پروژه های شاخص زیر بنایی

1- اجرای عملیات آماده سازی بخشی از محور میانی برزن چهارم شهر جدید فولادشهر

توضیحات پروژه

اطلاعات قراردادی

پیمانکار دژپاد لردگان
تاریخ و شماره پیمان 97/6449/ص ، مورخه 97/9/5
محل اجرای پروژه  برزن چهارم شهر جدید  فولادشهر
تاریخ شروع 97/9/11
مقدار(مترمربع) 72,000
اولویت اول
مدت زمان اولیه پیمان 6 ماه شمسی
بودجه پیش بینی شده 16,742,670,814
وضعیت پروژه نیمه تمام
پیشرفت فیزیکی 80%
مشخصات کلی پروژه پروژه فرامحله ای بوده و شامل ،عملیات بستر سازی، آماده سازی و جدول گذاری بخشی از  محور میانی برزن چهارم به عرض 24 متر و طول 3000متر میباشد که منجر به فعال شدن عملیات عمرانی در برزن چهارم و افزایش جذب سرمایه گذاران و خریداران میگردد.
گزارش پروژه پروژه بصورت فعال  در حال اجرا میباشد

2- پروژه تهیه مصالح و اجرای بخشی از عملیات آماده سازی معابر اصلی و فرعی محله دیار 6(_D6) در برزن دیار شهر جدید فولادشهر

توضیحات پروژه

اطلاعات قراردادی
پیمانکار ستبرسازان نوین نیرو
 شماره پیمان 98/1895/ص
محل اجرای پروژه دیار 6
تاریخ شروع 98/3/12
مقدار(مترطول)
اولویت اول
مدت زمان اولیه پیمان 12 ماه شمسی
بودجه پیش بینی شده 32,192,094,194
وضعیت پروژه نیمه تمام
پیشرفت فیزیکی 12%
مشخصات کلی پروژه  
گزارش پروژه پروژه بصورت فعال  در حال اجرا میباشد

3- پروژه تهیه مصالح و اجرای بخشی از عملیات آماده سازی معابر اصلی و فرعی محله دیار 5(_D5) در برزن دیار شهر جدید فولادشهر

توضیحات پروژه

اطلاعات قراردادی
پیمانکار ستبرسازان نوین نیرو
 شماره پیمان 98/2712/ص
محل اجرای پروژه دیار 5
تاریخ شروع 98/4/15
مقدار(مترطول)
اولویت اول
مدت زمان اولیه پیمان 10 ماه شمسی
بودجه پیش بینی شده 21,773,075,839
وضعیت پروژه نیمه تمام
پیشرفت فیزیکی 2%
مشخصات کلی پروژه  
گزارش پروژه در مرحله تجهیزکارگاه می باشد.

پروژه های شاخص رو بنایی
تهیه مصالح و تکمیل اسکلت بتنی و سفت کاری و اجرای نازک کاری مسجد و مجموعه مذهبی مرکز برزن دوم شهر جدید فولادشهر

توضیحات پروژه

اطلاعات قراردادی
پیمانکار سپهرآرمه فولاد
شماره پیمان 98/1485/ص
محل اجرای پروژه مرکز برزن دوم
تاریخ شروع 98/3/1
مقدار(مترمربع) 1,540
اولویت اول
مدت زمان اولیه پیمان 10 ماه شمسی
بودجه پیش بینی شده 21,626,924,388
وضعیت پروژه نیمه تمام
پیشرفت فیزیکی 19%
مشخصات کلی پروژه  
گزارش پروژه پروژه فعال و در حال اجراست