ششمین بازدیدعضو هئیت مدیره شهرهای جدیدکشور ازفولادشهر صورت پذیرفت.

درادامه نظارت وکنترل روند پیشرفت پروزه های باقیمانده مسکن مهرتوسط هئیت مدیره شهرهای جدیدکشور وسفرهای متعدد به استان اصفهان وفولادشهر برای چهار انبوه ساز شامل کنترل سازه – پی دیواره – کنترل سازه –سیال پولاد که تعهدات خود رادراتمام پروژه ها به اتمام نرسانده وموجبات نگرانی متقاضیان رادرپی داشته اند.

ششمین بازدیدخود را ازفولادشهرصورت داد وبا سرکشی ازپروژه های شرکت های مذکور ازروند پیشرفت عملیات واحدهای مسکونی متقاضیان بازدید ودرجلسه ای با کادر فنی ومدیریتی شرکت عمران وسازندگان اعضاء پروژه های مذکورمسائل رابرسی ودستورات لازم جهت تسریع درعملیات اجرایی راصادر نمود.

لازم به توضیح است مهندس روانفر درادامه بازدید خود ازمساجد حضرت ابوالفضل (ع) وچهارده معصوم (ع) وپایگاه بسیج مساجد مذکور روند احداث آنان اتمام یافته ومهیای بهره برداری است ، بازدید کرد.

لینک کوتاه نوشته
https://fooladshahr.ntdc.ir/?p=19913
کد خبر
19913